วันเสาร์, สิงหาคม 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แบ่งส่วน)

 

เรื่อง มาตรการ กลไกล และระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

***แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

โรคติดเชื้อ(COVID-19) สำหรับครูและผู้ปกครอง***