หน่วยงานที่สังกัด
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
   
 

การสแกนหนังสือ ทะเบียนหนังสือราชการ Nitro_PDF

ชี้แจงการใช้งาน ให้โรงเรียนส่งหนังสือเข้ากลุ่มโดยตรง เช่น กลุ่มอำนวยการ,กลุ่มนโยบายและแผน ฯลฯ
ถ้าไม่ทราบให้ส่งเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7