ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ดาวน์โหลดเอกสาร  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ดาวน์โหลดเอกสาร  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562