นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2019 เวลา 11:26 น.

การดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน(นร .01)เพื่อขอรับทุนอุดหนุนนักเรียนยากจน,นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือนำส่ง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2019 เวลา 11:33 น.