นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 17:31 น.

สิ่งที่แนบมาด้วย  หนังสือนำส่ง

การสำรวจการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต (เว็บ)  สามารถคลิกได้ที่นี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019 เวลา 11:51 น.