นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การดำเนินงานรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล( DMC รอบ 3 ) รอบสิ้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2563    หนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย