นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล

ส่งแบบสำรวจที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

***ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563***

หนังสือราชการ

แบบสำรวจ