นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02 ปกใน+รองปก 63

03 คำนำ 63

04 สารบัญ 63

05 กรอบแนวทาง 63

06 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net

07 ตัวชี้วัดที่ 2 ศตวรรษที่ 21  ปรับแก้ไข จากสวก. กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

08 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

ระดับ “ดี” ขึ้นไปขึ้นไป (ไฟล์ไม่สมบรูณ์กรุณาติดต่อ)

09 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล

10 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบ PSC

11 ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน

12 ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

13 ตัวชี้วัดที่ 7 ITA

14 ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผู้นำ

15 ตัวชี้วัดที่ 9 ระบบติดตาม

16 ตัวชี้วัดที่ 10.1 VIDEO Conference

17 ตัวชี้วัดที่ 10.2  ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber)

18 ตัวชี้วัดที่ 11.1 (รอข้อมูล)การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (คลัง)

(ไฟล์ไม่สมบรูณ์กรุณาติดต่อ)

19 ตัวชี้วัดที่ 11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา

(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ไฟล์ไม่สมบรูณ์กรุณาติดต่อ)

20 ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตสน.) (ไฟล์ไม่สมบรูณ์กรุณาติดต่อ)

21 ตัวชี้วัดที่ 11.4 โรงเรียนวิถีพุทธ

22 ตัวชี้วัดที่ 11.5 (รอข้อมูล)ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (คลัง)

23 ตัวชี้วัดที่ 12 การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

24 ภาคผนวก 63