นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

new การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ. ทุกกลุ่ม

1. ประกาศหน่วยเลือกตั้ง
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
- หนังสือประกาศ
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
3. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งฯ