นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.ที่ ศธ 04068/1948
  2.แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพางการศึกษา(ประเภทรางวัล ครูดีที่หนูรัก)
  3.แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพางการศึกษา(ประเภทรางวัล สุดยอดครูดี)