นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

วันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญ คือ วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม...