ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ฉบับที่ 56 / 2557 การกำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ฉบับที่ 57 / 2557 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ฉบับที่ 58 / 2557 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ฉบับที่ 59 / 2557 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนครุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ฉบับที่ 60 / 2557 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7