นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ตรวจสอบข้อมูล ภาพ ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ ก่อนลงไดอารี

1.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 1 (โนนแดง) --->  ดาวน์โหลด

2.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 2 (ประทาย) --->  ดาวน์โหลด

3.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 3 (ประทาย) --->  ดาวน์โหลด

4.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 4 (ประทาย) --->  ดาวน์โหลด

5.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (เมืองยาง) --->  ดาวน์โหลด

6.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 6 (ลำทะเมนชัย) --->  ดาวน์โหลด

7.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 (พิมาย) --->  ดาวน์โหลด

8.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 8 (พิมาย) --->  ดาวน์โหลด

9.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 9 (พิมาย) --->  ดาวน์โหลด

10.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 (ชุมพวง) --->  ดาวน์โหลด

11.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 (ชุมพวง) --->  ดาวน์โหลด

12.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 (ชุมพวง) --->  ดาวน์โหลด

13ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 13 (เอกชน) --->  ดาวน์โหลด