ประชาสัมพันธ์รณรงณ์ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้แนวคิด"ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"

หนังสือส่ง