นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน PDF

เรื่อง  การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

หนังสือราชการ