นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

       แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการนำนโยบายป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

และรายงานผลการดำเนินงานไปยัง สพป.นม.7 ภายใน 31 กรกฎาคม 2562


หนังสือราชการ   คลิก

หนังสือต้นเรื่อง (จาก สพฐ.)  คลิก

    

     ศน.เฉลิม  ไชยโคตร/ 088-3570281