ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

       แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการนำนโยบายป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

และรายงานผลการดำเนินงานไปยัง สพป.นม.7 ภายใน 31 กรกฎาคม 2562


หนังสือราชการ   คลิก

หนังสือต้นเรื่อง (จาก สพฐ.)  คลิก

    

     ศน.เฉลิม  ไชยโคตร/ 088-3570281