นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

            สพฐ.ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต

ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  จึงแจ้งให้โรงเรียนรับทราบและดำเนินการต่อไป


หนังสือราชการ   คลิก

บัญชีจัดสรร   คลิก


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ