การจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

            สพฐ.ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต

ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  จึงแจ้งให้โรงเรียนรับทราบและดำเนินการต่อไป


หนังสือราชการ   คลิก

บัญชีจัดสรร   คลิก


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ