เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                  สพป.นครราชสีมา เขต 7  แจ้งให้รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอนห้องทดลองในโรงเรียนของท่าน จำนวน 1 คน ขั้นรับตราพระราชทาน ตามรายละเอียด ดังนี้  คลิก
                               

                                                                                                               ศน. เมธิตา  การเพียร  / 0985860744