นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

          เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                  สพป.นครราชสีมา เขต 7  แจ้งให้รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอนห้องทดลองในโรงเรียนของท่าน จำนวน 1 คน ขั้นรับตราพระราชทาน ตามรายละเอียด ดังนี้  คลิก
                               

                                                                                                               ศน. เมธิตา  การเพียร  / 0985860744