การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี พ.ศ.2562 พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

เชิญชวนการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562


หนังสือราชการ  คลิก


คู่มือการประกวด  คลิก


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร