การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         จากข้อมูลการสำรวจการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระบบออนไลน์

ครั้งที่ 1 ในเดือน มกราคม 2561   และ  ครั้งที่ 2 เมื่อเดือน พฤษภาคม 2562    และ

จากการนิเทศ ติดตาม พบว่า โรงเรียนในโครงการ DLTV มีปัญหาในการใช้สื่อการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม อันมีสาเหตุมาจากระบบอุปกรณ์รับสัญญาณ

สพป.นม.7  จึงได้ดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์รับสัญญาณ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนในโครงการไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562

จึงจัดสรรกล่องรับสัญญาณฯ จากวัสดุฝึกอบรม ให้แก่โรงเรียนที่แจ้งเสียกล่องรับสัญญาณ

ตามบัญชีรายชื่อที่สิ่งมาด้วย


หนังสือราชการ  คลิก


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร