การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีนักเรียนชั้นมัธยม1-6 พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    แจ้งโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมดำเนินการ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดี

2. วัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีของนักเรียนระดับมัธยม

   ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 13 กันยายน 2562

 หนังสือราชการ  คลิก

เครื่องมือวัดและประเมินผล

0. คู่มือ  คลิก

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   คลิก

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   คลิก

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   คลิก

4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   คลิก

5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   คลิก

6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   คลิก

    วัชระ  นาดี