นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

      แจ้งโรงเรียนนำนโยบาย "2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน" สู่การปฏิบัติ โดยดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน


หนังสือราชการ  คลิก

หนังสือที่อ้างถึง  คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการนิเทศภายใน  คลิก


      เยาวลักษณ์ สอนสะอาด