แจ้งโรงเรียนนำนโยบาย "2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน" สู่การปฏิบัติ โดยดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน


หนังสือราชการ  คลิก

หนังสือที่อ้างถึง  คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการนิเทศภายใน  คลิก


      เยาวลักษณ์ สอนสะอาด