นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

      แจ้งโรงเรียนนำนโยบาย "2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน" สู่การปฏิบัติ โดยดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน


หนังสือราชการ  คลิก

หนังสือที่อ้างถึง  คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการนิเทศภายใน  คลิก


      เยาวลักษณ์ สอนสะอาด