การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน 1-13

        ด้วย สพป.นม.7 กำหนดจัดการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

- นักเรียนพิเศษเรียนรวม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

- นักเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

         จึงแจ้งให้ศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 1-13 ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย กิจกรรมละ 1 คน  ภายใน 30 ตุลาคม 2562

ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

         1.  หนังสือราชการ   คลิก

         2. แบบส่งรายชื่อกรรมการตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (่มีเพิ่มเติม)  คลิก

                     (ส่งเป็นไฟล์ Excel เท่านั้น)

                       วิชัย  ถมยาแก้ว

                       081-7254018