นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรม"พัฒนาสมรรถนะครูมือาชีพ"


สิ่งที่ส่งมาด้วย


1.หนังสือนำส่ง


2.แผ้นป้ายประชาสัมพันธ์


3.ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ


4.กำหนดการประชุม


***หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.นครราชสีมาเขต 7 และส่งไฟล์เข้าไลน์ของ ศน.เมธิตา การเพียร