เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด

                           ด้วย สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการสอบคัดเลือกฯ  รายละเอียด  หนังสือราชการ  คลิก

                                                                                                                    ศน. วิลาวรรณ  พุทไธสง