นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                 

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด

                           ด้วย สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการสอบคัดเลือกฯ  รายละเอียด  หนังสือราชการ  คลิก

                                                                                                                    ศน. วิลาวรรณ  พุทไธสง