แผนปฏิบัติการโรงเรียนสุจริต สพป.นม.7 พิมพ์

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563