นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

        สพป.นครราชสีมา เขต 7  ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563  ดังรายละเอียด  คลิก

                                             ผู้รับผิดชอบ  ศน.วิลาวรรณ พุทไธสง 061-924-6954