นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

        ด้วย สพป. นครราชสีมา เขต 7 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ดังรายละเอียด  คลิก


ผู้ประสานงาน ศน.อิทธิพล ศรีมหันต์ / 097-3423770