นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3

เรียน  ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ที่มีอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

        ด้วย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน(มีนาคม ถึง มิถุนายน 2563)

        สพป.นครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีอัตราจ้างในตำแหน่งดังกล่าว ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ส่งไปให้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

       1. หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

       2. บัญชีรายชื่อครูขั้นวิกฤต อัตราที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม  2563 ดาวน์โหลด 

       3. แบบสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด

       4. แบบสัญญาค้ำประกัน ดาวน์โหลด 

       5. คำชี้แจงการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด