การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2555 นั้น

ในส่วนของการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนดำเนินการดังนี้

1.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ทุกระดับ ให้นำวัสดุอะปกรณ์การแข่งขันมาเอง
2.  กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ให้นำวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
3.  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ทุกระดับชั้นให้นำวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเองและให้นำหนังสือมาวันแข่งขัน
4.  การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ทุกระดับชั้นให้นำวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง (เฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ใช้อุปกรณ์แข่งขันครอสเวิร์ดเกมและเอแม็ท ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ให้ใช้อุปกรณ์ครอสเวิร์ดเกม และเอแม็ทปกติ)
5.  การแข่งขันคำคมทุกระดับชั้น ให้นำวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
6.  ซูโดกุ  ให้นำวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ปริศนาซูโดกุที่ใช้แข่งขัน มีดังนี้
ระดับประถมศึกษา
แบบ 6 x 6 , 6 x 6  ตัวอักษร  แบบ 8 x 8 , 8 x 8  ตัวอักษร แบบ 8 x 8 ทแยงมุม
แบบ  8 x 8  จิ๊กซอ แบบ  9 x 9 , 9 x 9  ตัวอักษร แบบ 9 x 9 ทะแยงมุม แบบ  9 x 9  จิ๊กซอ

ระดับมัธยมศึกษา
แบบ  9 x 9 , 9 x 9 ตัวอักษร แบบ  9 x 9 ทแยงมุม แบบ 9 x 9 จิ๊กซอ  แบบ Even-Odd
แบบ Consecutive  แบบ Asterisk , Wordoku  แบบ Alphabet Jigsaw แบบ Windoku


จึงเรียนมาเพื่อทราบ