นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตฯ ไปแข่งขันระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 เพิ่มเิติม PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 เพิ่มเติม คือ 

กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ชั้น ม.4 - 6  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง  ศูนย์ีที่ 1