นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การปิดการเรียนการสอนเพื่อการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  มีประกาศเลื่อนการสอบ  GAT/PAT  ครั้งที่ 1/2554  เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย จากเดิมวันที่  19 - 20 และ 26 - 27 พฤศจิกายน  2554  เป็นวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2554  ซึ่งวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2554  เป็นวันทำการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงอนุญาตให้สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ  จำนวน  236 แห่ง  ทำการปิดการเรียนการสอนในวันที่  26 - 27 ธันวาคม 2554 ได้  และอนุญาตให้นักเรียนชั้น ม.ปลาย  ในสถานศึกษาทุกแห่งที่สมัครสอบ GAT/PAT  ครั้งที่ 1/2554  เข้าสอบในวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2554  ณ สนามสอบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด  โดยไม่ถือว่าขาดเรียน

.....................................................................................................................