นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การดำเนินการกรอกแบบสอบถามสำรวจสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

แจ้งโรงเรียนบ้านประทาย , พิกุลทอง , บ้านโนนรัง , บ้านหนองปรือฯ , บ้านดอนตัดเรือ และเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 

          ด้วยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  จัดทำแบบสอบถามสำรวจสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2554  ตามโครงการ "Inspiring Science" ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Sheffield Hallam , British Council และโทรทัศน์ครูประเทศไทย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แจ้งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดำเนินการกรอกแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ scimath.obec.go.th  ตั้งแต่วันที่  28 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555