นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ส่งกระดาษคำตอบ Pre NT , O-NET ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 ป.6 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอส่งกระดาษคำตอบ Pre NT , O-NET ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3  ชั้น ป.6  (รายละเอียด)