นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

เรื่อง  เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)

        ด้วย สพฐ. เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกรงวัลหน่วยการเรียนรู้ Active Learnning

จากเดิมภายในเดือนเมษายน  2560   เลื่อนไปเป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2560  ทางเว็บไซต์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสกำหนดการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ต้นเรื่อง


                          ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง