นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

PDF พิมพ์ อีเมล

         แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุโรงเรียน เปิดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  และเตรียมรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม


หนังสือราชการ

แบบนิเทศติดตาม


                                     ศน.อรรณพ  นันทไพบูลย์