นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ได้จำทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และค่านิยมของชาติ สนองนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

         จึงแจ้งให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนคุณธรรมตามประกาศรายชื่อ

เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ ตามกำหนดการ  ดังนี้

         - วันที่ 2 พฤษภาคม 2560   โรงเรียนในสังกัด อำเภอประทาย, อำเภอโนนแดง

ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนประทาย

         - วันที่ 3 พฤษภาคม 2560   โรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองยาง, อำเภอพิมาย

ณ ห้องประชุมลำมูล สพป.นม.7

         - วันที่ 4 พฤษภาคม 2560   โรงเรียนในสังกัด อำเภอลำทะเมนชัย, อำเภอชุมพวง

ณ วัดศิริชัย อำเภอลำทะเมนชัย

         รายงานตัว เวลา 08.00 น. ทุกจุดอบรม

หนังสือราชการ

รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สังกัด สพป.นม.7


                            ศน.ชูโชค  ชะออน