นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการดังนี้

         1. เตรียมห้องรองรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

         2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน

         3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT / DLTV


หนังสือราชการ

                                 ศน.อนุรักษ์  ปุราโน