นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การขยายผลสื่อ DLIT สู่โรงเรียนในสังกัด PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         ด้วย สพฐ.ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนได้ใช้สื่อ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

โดยมอบสื่อไว้ให้ในลักษณะ External Hard Disk และให้เขตทำการขยายผลไปสู่โรงเรียนทุกโรงเรียน

เพื่อใช้งานในลักษณะ Online และ Offline  

         จึงแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามหนังสือให้ทันต่อการใช้งานในปีการศึกษา 2560


หนังสือราชการ


                                                  ศน.อนุรักษ์  ปุราโน


ปล.แนะนำให้ใช้ External Hard Disk ขนาด 1 Terabyte (ได้สื่อทุกชั้น และคุ้มค่ากว่า)