นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมเฃิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

          เชิญผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนละ ๑ คน   เข้าร่วมอบรม

ระหว่าง  ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องลำมูล สพป.นม.๗

หนังสือราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย


                            ศน.วัชระ นาดี