นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

PDF พิมพ์ อีเมล

         แจ้งโรงเรียนรับสื่อ DLIT ได้ทั้งที่ สพป.นม.7 และที่ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนในสังกัดศูนย์

ให้แล้วเสร็จทันการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


หนังสือราชการ


                      ศน.อนุรักษ์  ปุราโน