นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2017" PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2017"

          ด้วยบริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ

ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  จัดแข่งขันรายการนี้ขึ้น ระหว่าง ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์โดยบูรณาการความรู้วิชาการ

ทางด้านวิทยาศานตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงาน่ตามโจทย์

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/wrg.thailand


หนังสือต้นเรื่อง


                                ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง