นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การแข่งขันสมรรถนะความสามารถด้านภาษาไทย 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

            ด้วย สพป.นม.7 ได้ดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย โดยจะจัดแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทย

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียนบ้านหนองนกคู่

            แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนให้แล้วเสร็จ และส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทน

ไปยังสำนักงานเขตฯ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2560


หนังสือราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย


                                        ศน.วัชระ  นาดี