นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งกำหนดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

          แจ้งกำหนดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมทุกคนและทั่วถึง ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย

หนังสือราชการ


                           ศน.เมธิตา  การเพียร